Kata List

 Legacy Shorin Ryu Kata

Legacy Shorin Ryu Crest

  

 

 

 

 

Coloured Belt Kata

 • Pinan Shodan
 • Pinan Nidan
 • Pinan Sandan
 • Pinan Yondan
 • Pinan Godan
 • Seisan
 • Nihanshi Shodan
 • Nihanshi Nidan
 • Nihanshi Sandan
 • Wanshu
 • Wankan
 • Ananku
 • Rohai
 • Patsai
 • Patsai Sho
 • Patsai Dai

Black Belt Kata

 • Nijushiho
 • Empei
 • Jion
 • Chinto
 • Kusanku Dai
 • Gojushiho


Matsumura Hakutsuru Kan Kata

Matsumura Hakutsuru Kan Crest

 

 • Hakutsuru So
 • Hakutsuru Ton
 • San He
 • Ryu Shoken
 • Duken Sanchin
 • Paiho
 • Nipai
 • Hakutsuru Sho
 • Hakutsuru Dai